X
تبلیغات
کشاورزی - چگونه نهال بکاریم تاباغی پربارداشته باشیم؟

کشاورزی

سی دی (CD) آموزش کشاورزی

نكات مهم در انتخاب وكاشت نهال

الف)توصيه هاي فني درهنگام انتخاب نهال:

1- ابتدا بايك كارشناس خبره مشورت كنيد تا باتوجه به عرض جغرافيايي ،ارتفاع ازسطح دريا ،ميزان رطوبت نسبي وجهت وزش باد ،درميان دشت يادرپناه شيب بودن ،مشخص كندكه گونه و رقم مناسب منطقه شماچيست. هرگونه گياهي رانمي توان در يك منطقه كاشت زيرا درصورت نداشتن شرايط مطلوب ،گياهان ما ضعيف شده آفات وامراض فراوان ،گلدهي كم وحتي درصورت داشتن ميوه ،ميوه هايي ريزوبدمزه توليدخواهدشد.

2- جهت اطمينان ازسلامت وكيفيت نهالهاي پيوندي ،نهال را ازافرادمعتبروبا حسن شهرت تهيه كنيد تا مبتلا به آفات وبيماريهاي صعب العلاجي مثل فوزاريوم ونماتد نبوده ،همان رقم پرمحصول ومقاومي باشدكه بر روي ليبل نوشته شده وباشرايط منطقه ما آموخته باشد.به عنوان مثال نهالهاي توليدي در شمال كشوربه دليل حساسيت به سرماي ديررس بهاره ،گرماي شديدتابستانه وخشكي ،براي كشت در مشهد مناسب نيستند.

3- طول وقطر ريشه وساقه داراي حجم مناسبي بوده وبه پوست آن آسيبي نرسيده باشد.براي موفقيت بيشتر ،نهالهاي پيوندي يك يادوساله راانتخاب كنيد.

4- درمحل نگهداري نهال وهمچنين درهنگام حمل ونقل،ريشه هاي نهال نبايد درمعرض باد ،نورمستقيم آفتاب وياهواي سرد قرارگيردهمچنين هيچگونه آسيبي به ريشه ها نرسيده باشد.

5- نهال رافقط در فصل خواب حريداري كنيد وازخريدن نهالهايي كه هنوز برگهاي آنهانريخته وياجوانه هايشان بازشده وبرگهاظاهرشده اندخودداري كنيد.

ب) توصيه هاي فني درحفرچاله وكاشت نهال:

1-  درزمان پياده كردن نقشه باغ وحفرچاله جهت كاشت نهال ؛رطوبت خاك بايد درحدظرفيت مزرعه باشد.درخاك كاملامرطوب وگلي حفرگودال وكاشت نهال صورت نگيرد.

2- دراراضي شيبدار(حداكثر تا شيب 40 درصد)كاشت نهال بر روي تراس ها انجام شود.

3- حداقل فاصله درختان را رعايت كنيد(متر).

بادام 5×5

زردآلو 5×5

سيب  5×5 و 5×6

گيلاس 5×6

گردو 10×10

هلو 2×4

انگور 3×3

فندق 5×5

4- قبل ازكاشت نهال ،ريشه هاي زخمي وآسيب ديده را قطع كنيدوبعدازهرس ريشه آنرادر محلول ضدعفوني فروبريد.

روش تهيه محلول ضدعفوني :300 گرم قارچكش مانكوزب + 10 كيلوگرم خاك رس + 10 كيلوگرم كود دامي پوسيده + 100ليترآب (به جاي مانكوزب مي توانيد ازكاپتان،بنوميل،كاربندازيم يااكسي كلرورمس نيزاستفاده كنيد).

5- بر اساس نوع درخت چاله هايي به عرض 50 تا100 وعمق 60 تا100 سانتيمترحفركنيد ودرهنگام گودبرداري ،خاك رويي را به عمق يك بيل دريك سمت وخاك زيرين رادرسمت ديگرچاله بريزيد.

6- خاك رويي چاله را با هم حجم خود كود دامي پوسيده مخلوط كرده +100گرم كوداوره و50گرم سولفات روي درته چاله بريزيد.

7- نهالها رابصورت كاملاعمودي به نحوي درداخل گودال قرارداهيدكه محل پيوند10 تا15 سانتيمتربالاي سطح خاك قرارگيرد.

8- گودال راباخاك پركنيدوباپاخاك اطراف ريشه رافشاردهيد.

9- نهال كاشته شده رابلافاصله آبياري كنيدوبراي جلوگيري ازتكان خوردن وكج شدن نهال آنرا به يك قيم ببنديد.

10- توجه كنيد كه روش آبياري تشتكي همواره بهترازغرقابي مي باشد.(به اين صورت كه جوي آب درهنگام عبور ازكنارنهال به دوجويچه منشعب شده واز 30-20سانتيمتري دور تنه بصورت دايره وار بدون برخوردمستقيم باپوست نهال ،بگذرد ودرانتها مجددا دوجويچه به هم متصل شده وبه سمت درخت بعدي برود.

11- به منظور جلوگيري ازسوختن پوست ظريف وسبزنهال مي توانيد به تنه آن رنگ سفيدپلاستيكي بزنيد درفصل زمستان تنه مالي باتركيب بردو علاوه برتامين نظرفوق،باعث ضدعفوني تنه عليه قارچهاي پوستي ميزخواهدشد.

روش تهيه تركيب بردو:

ابتدا يك كيلوگرم آهك آبديده رادر5 ليترآب ريخته وبهم بزنيد سپس يك كيلوگرم سولفات مس را جداگانه در5 ليترآب حل كرده وبه محلول آب-آهك اضافه كنيد تاخميري يكنواخت شبيه به ماست به رنگ فيروزه اي بدست آيد ازاين محلول براي ضدعفوني قسمتهاي تراشيده شده استفاده كنيد.

توجه : لازم به ذكراست كه محلول وخميربردو پس از24 ساعت خاصيت ضدعفوني كنندگي خودرا ازدست مي دهند بنابراين فقط به اندازه مصرف روزانه تهيه شده وهرگزازمحلولهاي آماده شده ومانده استفاده نكنيد.

 

 

 

                                                                        باآرزوي موفقيت – علي برازنده ۹/۵/89

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم تیر 1389ساعت 18:33  توسط برازنده  |